/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

הקמפוס הישראלי לחיים ללא אכזריות:
חוות מקלט לסוסים וחמורים


 

 

 

 
 

סקירה כללית

כיסוי תקשורתי

אירועים בארץ:

8 ביוני 2009

7 בדצמבר 2008

30 בדצמבר 2007

הודעה לעיתונות:

30 ביולי 2014

28 בנובמבר 2012

4 ביולי 2012

11 במרץ 2012

25 בדצמבר 2011

10 בנובמבר 2009

30 בדצמבר 2007

תל אביב אוסרת על כרכרות רתומות לסוסים:
עדכוני קמפיין

סוסים שהורחקו מהתעללות

סוסי עגלה פצועים

חוות מקלט לסוסים וחמורים

שלחו מכתבי מחאה

סוסים ש"הכל חי" הצילה:

   שבת

   תקווה

   כחל

   שי

   ג'ואי

     

  


הקמפוס הישראלי לחיים ללא אכזריות:
המרכז לחינוך להומניות

סוסים: נגד מרוצים

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

אכזריות במירוצים

צילומים ו-וידאו מהמרוצים

פרמרין

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

חי והכל חי הצליחו להציל מספר סוסים, אך בישראל לא קיים עדיין מקלט המותאם לקליטת בהמות משא ורכיבה שעברו התעללות. אנו ממשיכים בגיוס מימון להקמת חוות מקלט לסוסים וחמורים במתחם הקמפוס הישראלי לחיים ללא אכזריות (לצד המרכז לחינוך להומניות). לאחר תהליך שיקום, ניתן יהיה להעביר בעלי חיים אלה לחזקת בעלים אחראיים, או לאפשר להם לחיות חיים מוגנים ובטוחים בתחום הקמפוס.

  

        
     
 

 

     התצלום באדיבות אבי סעד

 

בשלב ראשון תכלול החווה אורווה שתוכל להכיל עד עשרים סוסים, אורווה נוספת שתאכלס עד עשרים חמורים, מחסן מזון ומספוא, שטח מרעה (שיושקה בכולו או בחלקו במי קולחין מטוהרים) ושטח לפעילות פיזית שיקומית לבעלי החיים.

 

החווה זקוקה לגידור הולם, שיבטיח את שלומם של בעלי החיים והמבקרים במקום. תצלומי בעלי החיים דיירי החווה יוצגו על הגדר, כדי לאפשר למבקרים להכירם ולזהותם, כחלק מתוכנית "אמץ סוס" או "אמץ חמור".

 

קרון להובלת הסוסים יקל על פעילות החילוץ וההצלה של חברי צוות החווה ויאפשר להעביר בעלי חיים פצועים לתחומי המקלט.