/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

תכנון הצלתם של בעלי חיים נטושים בשטחים


 

 

 

 
 

סקירה כללית

תכנון פעולות ההצלה

הצלת בעלי חיים
נטושים בעזה

הצלת בעלי חיים
נטושים בגדה המערבית

סיפורי המחלצים

   

עזרו לנו
לעזור להם

  

עמותת הכל חי הציעה את מרפאת העיקור/סרוס שלה עם כלובים, מלכודות הומניות וצוות

 

עם תחילת הפינוי של מספר התנחלויות בגדה המערבית ובעזה החלו אנשים לשאול מה יקרה לבעלי החיים שנשארו מאחור. יש מהמתנחלים אשר עוברים למקומות בהם לא יוכלו להחזיק בבעלי חיים, ומספר גדול של בעלי חיים הם חסרי בית, אשר טופלו על ידי המתנחלים. האחריות לטיפול בבעלי החיים אשר הושארו מאחור על ידי המתנחלים העוזבים הוטלה על ידי הממשלה על השירותים הוטרינריים בישראל.

 

ביום 11 באוגוסט 2005 קיימו אנשי השירותים הוטרינריים ישיבה, בה השתתפו נציגי מספר עמותות למען בעלי חיים בישראל, נציגי משרדי איכות הסביבה והחקלאות, ונציגי משרד ראש הממשלה. בישיבה נדונה השאלה, האם וכיצד יוכלו הארגונים השונים הפועלים בישראל להגנת החי, להשתתף ולסייע בטיפול בבעלי חיים אשר יינטשו עם פינוי המתנחלים מהשטחים.

 

עמותת הכל חי הציעה את מרפאת העיקור/הסרוס הניידת שלה, עם 30 כלובים, מלכודות הומאניות וצוות, להובלת בעלי החיים אשר נותרו מאחור וננטשו על ידי המתנחלים, אל מקומות מחסה. ארגונים אחרים להגנת בעלי החיים ביקשו מימון לשכירת מכוניות או תשלום תמורת סיוע מכל סוג שהוא.

 

נציגי העמותה האחות של חי בישראל, הכל חי דיווחו שראו רק כ-20 חתולים בגנים וקדים, שתי ההתנחלויות הקטנות הצפוניות, אשר פונו ראשונות. המספר הקטן של בעלי חיים הזקוקים לעזרה אושר על ידי הוטרינר הראשי של צה"ל. איש אינו יודע כמה ואיזה בעלי חיים יינטשו מאחור עם פינויה של עזה.

 

הממשלה סיפקה מימון לסיוע למתנחלים המפנים, והועלתה דרישה למימון ממשלתי גם לטיפול בבעלי חיים שננטשו.

  

לראש הדף