/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 

היהדות ובעלי חיים:
ציד בחוק ובמסורת

 

מאת הרב י.י. טילסן

 

 

 
 

תוכן

היהדות וזכויות בעלי
החיים

יהדות וצמחונות

האם צריכים היהודים
לאכול דגים?

האם הפרווה היא סוגיה יהודית?

מהם המאפיינים היהודיים בתזונה טבעונית?

ציד בחוק ובמסורת

שחיטה כשרה

Video: A Sacred Duty

 

הצטרפות
או תרומות

 

בתרבות המערבית נחשב הציד כעיסוק אצילי וגברי. במיתולוגיה היוונית והנורדית הציידים הם גיבורים; בתרבות העממית הציד הוא תמצית הגבריות.

 

אולם השקפתם של התרבות והחוק היהודיים על הציד שונה. חכמי ישראל התייחסו אל "הציידים הגדולים" של התנ"ך כאנשים מרושעים: נמרוד, שמשמעות שמו "המורד" [נגד האלוהים], ועשו, שהוא הניגוד המוחלט לרוח התרבות היהודית.

 

רש"י, שחי לפני כ-900 שנה בצרפת, מפרש את הפסוק הראשון בתהילים, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד" באומרו שמשמעות הדבר היא "אדם שאינו צד עם כלבים כספורט או לבידור".

 

רבי מאיר מרוטנברג (המהר"ם), הרב הגרמני רב ההשפעה ביותר במאה ה-13, הכריז ש"מי שצד בעלי חיים עם כלבים, כפי שעושים זאת הגויים, לא [יזכה לחלק בעולם הבא]".

 

השמש צדקה, שכתב בתחילת המאה ה-19 (1681-1740) אסר על ציד כמקצוע ולספורט. הוא אמר שאלה שצדים "לקחו לעצמם את עיסוקו של עשו הרשע, והם אשמים באכזריות משום שהם הורגים את יצוריו של האלוהים ללא סיבה. חובה כפולה ומכופלת מוטלת על בני האדם לעסוק בדברים אשר מועילים לתרבות, לא בהשמדת יצורים למען ספורט או בידור". הוא סיכם באמרו שהריגה למען מסחר מהווה מסחר בסחורות אסורות. בפחד יצחק אנו מוצאים "בנוסף לכך, מאחר שהגויים ועובדי האלילים רגילים לציד בעלי חיים וציפורים בנשק למטרת ספורט ובילוי, חל כאן האיסור 'ובחוקותיהם לא תלכו' (ויקרא יח' 3). ולכן אדם שעוסק בספורט זה אינו ראוי לשם יהודי.

 

חכם אחד אמר שהתורה אוסרת על ציד בשל מספר סיבות. ראשית, הציד מייצג אכזריות כלפי בעלי חיים (צער בעלי חיים). שנית, הוא מפר את האיסור כנגד השמדה במזיד. שלישית, הוא מהווה "שפיכות דם". ורביעית, זהו מעשה אסור של "והלכת בדרכי הגויים". ארבע סיבות אלה מייצגות את איסורי התורה. מי שצד מפר כך ארבעה ציוויים מפורשים של התורה והרבה מאד הלכות משניות.

 

גישתנו לבעלי חיים ויחסנו כלפיהם קשורים ליחסנו לבני אדם. כחלק מבריאתו של אלוהים, ערכם של החיים לא יסולא בפז. כאשר אנו נוטלים חיים לצורך הנאה, אנו שוקעים לרמה הנמוכה ביותר של הקיום האנושי.

 


רבי ג'ון-ג'יי טילסן הוא המנהיג הרוחני של קהילת בית אל – קשר ישראל בניו האבן, קונטיקוט, ארצות הברית מאז 1993. רבי טילסן הוא חבר מועצת הרבנים, הארגון העולמי של 1,600 רבנים מסורתיים – קונסרבטיביים.